Temple Sannathies

1 - Moolavar – Sri Kalyana Venkata Ramanar – Thiruvona Nakshathiram

 • 8' 4'' Ht, 4 Ton Wt, single stone – Standing Posture

Urchavar – Sridevi Bhoodevi Sametha Yela Sarovara Perumal

 • 50 Kgs – Panchalogam

2 - Moolavar – Sri Yelagiri thayar – Uthra Nakshathiram

 • 5’ Ht, 2 Ton wt, single stone – Sitting posture

Urchavar – Sri Yela Sarovara Mangai

 • 30 kgs Panchalogam

3 - Moolavar – Sri Andal Nachiyar – Pooram – Nakshathiram

 • 4’ Ht, 1 Ton wt, single stone – Standing posture

Urchavar – Sri Kothai Nachiyar

 • 20 kgs Panchalogam

4 - Moolavar – Sri bhagavat Ramanujur – Thiruvathirai nakshathiram

 • 4’ Ht, 1 Ton wt, single stone sitting – Thondalur posture

Urchavar – Elayalvar

 • 100 kgs Panchalogam

5 - Moolavar –Karudalvar

 • 2’ Ht, 50 kgs, single stone

6 - Dhuvaja Kodi Kampam – 40’ feet Ht – Fully covered with Panchlogam

7 - Hannuman Alwar’s, Achariyar’s, Aathi Kesava Perumal, Pushkarani - (Sannathies Yet to be Build )

8 - Sthapathi – Sri Selvam

 • Sri Venketeswara Sirpa Koodam
 • Madurai Road, Theni