Events

Temple Works Development

Boomi Pooja
(@ Thayar Sannathi site)
- 27-11-2009
Noothana Alaya Pirarambam
(Temple works started)
- 06-03-2010
Deva sila Sirbimbam Pirarambam
(Deva sila works started)
- 24-04-2010
Noothana Alaya Piranam
(Neya Nilai Kathavam Fixed)
- 04-06-2010
Deva Sila , Thanya, Tharpam
Jala Vasam
- 05-08-2010
To
5 Mandalam
Maha Samproshanam
(Thiru Kuda Mulukku)
- 20-02-2011
Dhuvaja Rohanam
(Kodi maram nattu vizha)
- 27-11-2012
Ko . Salai . Started
(9 Cow’s)
- 20-07-2014
Vasantha Mandapam - 17-09-2015
Pushkarani -  
Thangum veduthi(Dinning Hall) -  
     
     

Manglasasanam / Anugraham

  • Srimath parmahamsethyathi Sriperumbatture Madathipath. Sri Varatha Yethiraja Geeyar Swamy (Vaikundavasi) - Sri Perumbattur.

Manglasasanam

1 - Sri Sri Sri Paramahamsethyathi Jagathguru Vanamamalai. Kaliyan Ramanuja geeyar swamy. Vanamamalai madam – Nanguneri

2- Sri Math Emperumanar Geeyar Swamy. Emperumanar Madam Thiru Kovalur

Thiru Kudamulukku

Srimath Paramahamsa appan vishnusith. Parakala ramanuja empaar geeyar swamy. Empaar geeyar madam - Sri perumbattur.

Samprosana Athikari

  • Sriman Dr.Uhu.Va. Sudarchanachariyar
  • Narayana Bridhavan Asharamam – Minjur